16 març 2025

Compte enrere oficial
:
:
:

Avís Legal

Volem que la teva navegació a través del nostre lloc web sigui el més segura, transparent i confortable possible. A continuació, posem a la teva disposició tota la informació legal relativa a l’ús de la nostra plataforma.

IDENTIFICACIÓ

A través del present document posem a la disposició dels Usuaris la informació sobre la plataforma en línia https://www.zurichmaratobarcelona.es/ (d’ara endavant “Plataforma”).

La titularitat de la Plataforma recau sobre:

L’accés i ús de la Plataforma, implica l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes i condicions d’ús del present Avís Legal, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte subscrit per escrit i signat. La seva observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi i usi en la Plataforma. Si Vostè no està d’acord amb els termes exposats, no accedeixi, ni usi la mateixa.

RPM es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut de la Plataforma, així com les condicions requerides per al seu accés, i/o utilització. L’accés, i/o utilització dels serveis de la Plataforma després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposen l’acceptació d’aquests.

No obstant això, l’accés, i la utilització de determinats serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions particulars, que seran, en tot cas, clarament mostrades i hauran de ser acceptades expressament per part dels usuaris. Aquestes condicions particulars, podran substituir, completar o, si és el cas, modificar les presents condicions d’ús particulars.

RPM es reserva el dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquestes condicions d’ús o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.

DESCRIPCIÓ DE LA PLATAFORMA

RPM és una empresa d’organització d’esdeveniments esportius i editorial especialitzada en creació de contingut enfocat en esports.

Per a una major experiència, per al nostre creixement de la com a marca i per a generar relacions solgudes amb vostè, usarem les seves dades de manera responsable. Com a empresa, estem compromesos amb la protecció de la seva privacitat i de les seves dades personals. En aquest sentit, complim íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

RPM

és titular o, si és el cas, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial de la Plataforma, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la informació, materials i continguts d’aquesta.

L’Usuari disposa d’un dret d’ús dels continguts i serveis de la Web dins d’un àmbit estrictament domèstic.

Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin titularitat de RPM o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de RPM o dels seus legítims titulars.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i/o serveis de la  Plataforma i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en la Plataforma, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de RPM o, si és el cas, del titular dels drets corresponents.

En el cas que l’Usuari enviï informació de qualsevol tipus a RPM a través qualsevol dels canals habilitats a aquest efecte, l’Usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualssevol altres drets de tercers, i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.

L’Usuari reconeix assumir la responsabilitat, deixant indemne a RPM per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, aconseguint aquesta responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat d’aquesta.

ENLLAÇOS

a) Enllaços a altres Pàgines Web

En relació amb els enllaços publicats, RPM es compromet al fet que el contingut d’aquests compleixi amb la normativa vigent, així com amb l’Avís Legal. RPM es compromet també a la seva retirada immediata tan aviat es tingui coneixement efectiu que el contingut enllaçat incompleix en qualsevol sentit amb alguna de les indicacions realitzades. 

La inclusió de qualsevol tipus de link des de la Plataforma a una altra pàgina web aliena no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre RPM i el responsable de la pàgina web aliena.

b) Enllaços en altres Pàgines Web amb destinació a RPM

RPM informa que no té ni la facultat ni mitjans humans-tècnics per a conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a la Plataforma.

Per això, RPM no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a aquests enllaços, per exemple, pel que fa al seu funcionament accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts en general.

ÚS NO AUTORITZAT DE LA WEB

No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de l’exclusiva responsabilitat de l’Usuari, l’accés o la utilització de la Plataforma amb finalitats il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica, i, més específicament i sense que el següent llistat tingui caràcter absolut, queda prohibit:

  1. Usar la Plataforma en cap forma que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en la seva funcionalitat o en el dispositiu i/o ordinador d’un tercer;
  2. Usar la Plataforma per a la transmissió, la instal·lació o la publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;
  3. Usar la Plataforma per a recollir dades de caràcter personal d’altres usuaris;
  4. Incloure dades de contacte falsos, suplantat a tercers, o realitzant qualsevol altra acció que pugui confondre sobre la identitat de l’Usuari;
  5. Infringir, o intentar infringir, les mesures de seguretat o autenticació de la Plataforma o de qualsevol xarxa connectada a aquesta, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts en la Plataforma;
  6. Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura de la Plataforma o en els sistemes o xarxes de RPM, així com en els sistemes i xarxes connectats a la Plataforma; o
  7. Impedir el normal desenvolupament de qualsevol activitat disponible a través de la Plataforma o qualssevol de les seves funcionalitats, ja sigui alterant o tractant d’alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l’accés, o funcionament, o utilitzant mètodes fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i/o a través de qualsevol pràctica que atempti o vulneri de cap manera el present Avís Legal.

L’incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per l’Usuari, podrà portar aparellada l’adopció per RPM de les mesures oportunes emparades en Dret i en l’exercici dels seus drets o obligacions, podent arribar al bloqueig de la participació de l’Usuari infractor, sense que mediï possibilitat de cap indemnització pels danys i perjudicis causats.

RESPONSABILITATS I GARANTIES

RPM no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat d’absolutament tota la informació i/o dels serveis de la Plataforma, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través d’aquesta.

En conseqüència, RPM no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat de la Plataforma; (ii) l’absència d’errors en aquesta; (iii) l’absència de virus i/o altres components nocius en la Plataforma o en el servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat de la Plataforma i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’adoptin en aquesta; (v) la falta d’utilitat o rendiment dels continguts de la Web; i (vaig veure) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que RPM estableixen en la Plataforma o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat d’aquesta Plataforma.

No obstant això, RPM manifesta haver adoptat totes les mesures organitzatives i tècniques necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per a garantir el funcionament de la Plataforma i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic, com dels continguts publicats en la Plataforma.

Si algun dels Usuaris no compleix alguna de les seves obligacions imposades o obstaculitza el compliment per l’altra part de les seves, haurà de respondre pels danys i perjudicis causats, tant per mal emergent com per lucre cessant.

En tot cas, RPM es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, temporal o permanentment, l’accés i/o ús de serveis de la Plataforma, amb o sense prèvia notificació, als Usuaris que contravinguin qualsevol de les disposicions detallades en les presents condicions d’ús, sense que mediï possibilitat de l’Usuari d’exigir cap indemnització per aquesta causa.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES

De conformitat amb el que es disposa per la legislació vigent i aplicable en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, totes les dades de caràcter personal facilitats durant l’accés i ús de la Plataforma seran tractats de conformitat amb els disposat en la Política de Privacitat que tot Usuari ha d’acceptar expressament per a poder accedir i utilitzar la Plataforma.

Tot Usuari que accepti el present Avís Legal, accepta de forma informada, expressa i inequívoca la nostra Política de Privacitat i Política de Cookies, podent exercir els drets que en aquesta matèria li corresponen, segons s’informa en les esmentades Polítiques.

COMPETÈNCIA I FUR APLICABLE

Totes les clàusules o apartats dels presents termes i condicions han de ser interpretades de manera independent i autònoma, no veient-se afectades la resta de les estipulacions en cas que una d’elles hagi estat declarada nul·la o inaplicable per sentència judicial o resolució arbitral ferma. Se substituirà la clàusula o clàusules afectades per una altra o altres que preservin els efectes perseguits per les condicions d’ús.

El no exercici o execució per part del RPM de qualsevol dret o disposició contingut en l’Avís Legal no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.

Amb independència de la localització geogràfica de l’Usuari o la seva nacionalitat, i sempre que la normativa prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur determinat, per a tota qüestió litigiosa o conflicte que incumbeixi la Plataforma, serà aplicable la legislació espanyola vigent en el moment del litigi, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús de la Plataforma Jutjats i Tribunals del lloc de domicili del consumidor i si és el cas, els Tribunals Arbitrals de consum o semblants als que ens trobem adherits, en el moment de produir-se la controvèrsia.

Per a presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis pots dirigir-te per correu a l’adreça electrònica o física indicada en l’apartat introductori, comprometent-nos a atendre absolutament totes les notificacions que rebem en aquest sentit.

Actualitzat a maig 2024

Title Sponsor

Organizer

Official Partner

Official Timing Partner

Official Supplier

Charity Partner

Media Partner