Confidencialitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal

Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679, general de protecció de dades, l'informem que les seves dades personals incloses en aquest formulari seran incorporades al fitxer "0639 Actes esportius en l'espai públic organitzats per l'IBE", titularitat de l'Ajuntament de Barcelona amb la finalitat (obligatòria) de “Gestionar la inscripció” de la Virtual 42/7 Zurich Marató de Barcelona 2020, les seves dades seran tractades per UTE RPM / ASO com "encarregat del tractament" per a la gestió pròpia de l'entitat en aquest esdeveniment esportiu i sempre sota les directrius del responsable de l'arxiu: Ajuntament de Barcelona . Vostè consent expressament el tractament de les seves dades per la finalitat indicada, autoritza a l'Ajuntament a publicar les seves dades en el llistat d'inscrits, així com el seu resultat en aquest esdeveniment esportiu, i a enviar-li publicitat d'altres serveis esportius promoguts per l'Ajuntament de Barcelona.

 

Pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades